Teória Cvičenia E-Monitor9

OBSAH - CVIČENIA

 1. PRAVOPIS
  1. Vybrané slová
   1. Vybrané slová po b, m, p (kvíz)
   2. Vybrané slová po r, s, v, z (kvíz)
   3. Vybrané slová (doplňovačka)
   4. Slová s Y po L (osemsmerovka) -lúštite v OpenOffice
  2. Y/I a vzory
   1. Vzory (doplňovačka)
   2. Y a vzory (kvíz)
   3. Y a vzory (priraďovačka)
  3. Veľké písmená
   1. Veľké písmená (príraďovačka)
   2. Veľké písmená (vpisovačka)
  4. Písanie čiarky
   1. Prečo píšeme na tomto mieste čiarku? (príraďovačka)
   2. Pravopis čiarky (kvíz)
  5. Rozdeľovanie slov
   1. Správne rozdelenie slov (kvíz)
   2. Prečo je slovo rozdelené? (priraďovačka)
  6. Priama reč
   1. Pokračovanie vety v priamej reči (výberovka)
   2. Ktorá veta je napísaná správne? (kvíz)
 2. SLOVNÁ ZÁSOBA
  1. Rozdelenie slovnej zásoby
   1. Slová podľa spisovnosti (priraďovačka)
   2. Slová podľa citového zafarbenia (priraďovačka)
   3. Slová podľa štylistického zafabenia (výberovka)
   4. Slová podľa historickej príznakovosti (vpisovačka)
  2. Významy slov
   1. Vzťahy medzi významami slov (doplňovačka)
  3. Tvorenie slov
   1. Ako vzniklo slovo? (výberovka)
 3. TVAROSLOVIE
  1. Podstatné mená
   1. Vzory pomnožných podstatných mien (priraďovačka)
   2. Vzory cudzích podstatných mien (doplňovačka)
  2. Prídavné mená
   1. Vzory prídavných mien (doplňovačka)
   2. Prípony prídavných mien (vpisovačka)
  3. Zámená
   1. Druhy zámen (výberovka)
   2. Prípony zámen (vpisovačka)
  4. Číslovky
   1. Druhy čísloviek (priraďovačka)
   2. Prípony čísloviek (vpisovačka)
  5. Slovesá
   1. Slovesný vid (vpisovačka)
   2. Slovesný rod (výberovka)
   3. Slovesné tvary (vpisovačka)
 4. SKLADBA
  1. Základné vetné členy
   1. Určujeme základné vetné členy (výberovka)
  2. Rozvíjacie vetné členy
   1. Predmet (kvíz)
   2. Prívlastok (výberovka)
   3. Príslovkové určenie (priraďovačka)
   4. Prístavok (výberovka)
  3. Veta
   1. Vety podľa zloženia (výberovka)
   2. Jednoduché vety podľa členitosti (priraďovačka)
  4. Súvetie
   1. Priraďovacie súvetia (priraďovačka)
   2. Podraďovacie súvetie (priraďovačka)
 5. SLOHOVÁ VÝCHOVA
  1. Slohové postupy a útvary
   1. Slohové postupy (vpisovačka)
   2. Slohové útvary (výberovka)
  2. Jazykové štýly
   1. Texty a ich štýly (vpisovačka)
 6. LITERATÚRA
  1. Určovanie trópov (výberovka)
  2. Klenoty literatúry a ich autori (výberovka)
  3. Slovenská klasika (osemsmerovka) -lúštite v OpenOffice
  4. Štylistické figúry a trópy (osemsmerovka) -lúštite v OpenOffice
  5. Poznáś Ľudovíta Štúra? (kvíz)
  6. Slovenské literárne hviezdy (osemsmerovka) -lúštite v OpenOffice
 7. TESTY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM (NEINTERAKTÍVNE). Ďalšie testy nájdete v sérii publikácií vydavateľstva Didaktis TESTY.
  1. Test 1
  2. Test 2
  3. Test 3
  4. Test 4