Gymnázium, Radlinského 2, Bánovce nad Bebravou
- upravil Mgr. Miloš Gábriš (www.slovencina.vselico.com
)

1. Nikto zo žiakov nič nevedel a sám učiteľ bol bezradný, hoci inokedy by bol zúril.
Všetky zámená v uvedenej vete sú:
A. opytovacie  B. privlastňovacie C. vymedzovacie D. ukazovacie

2. V ktorej z nasledujúcich viet je podčiarknuté slovo časticou?
A. Na diskotéke sa zabávali starí aj mladí.
B. Chcel prísť, no zmeškal vlak
C. Len aby si nezabudol
D. Okolo domu stálo veľa detí.


3. Vyber, v ktorom prípade je správne zapísaná priama reč.
A. Otecko sa ma pýtal: Máš napísanú domácu úlohu?”
B. „Utekaj”, hnevala sa mamka, „prídeš neskoro do školy.”
C. „Včera som prišiel neskoro.” Povedal ospravedlňujúco.
D. Suseda ma pochválila: „pekne si pozametala schody”.

4. Pri našom drevenom domčeku stála Dunčova psia búda.
Ktorá z nasledujúcich možností správne určuje druh prídavných mien?
A. akostné, privlastňovacie, akostné
B. vzťahové, privlastňovacie, privlastňovacie
C. akostné, privlastňovacie, vzťahové
D. privlastňovacie, privlastňovacie, vzťahové

5. Aj mnohí vidiaci ľudia vedia čítať z knihy pre slepcov.
Ktoré slovo je vo vete nezhodným prívlastkom?
A. pre slepcov
B. vidiaci
C. z knihy
D. vo vete nie je nezhodný prívlastok

6. V ktorej z nasledujúcich možností boli všetky slová utvorené rovnakým slovotvorným postupom?
A. moreplavec, SAV, psisko, stromček
B. nástroj, výzbroj, trávnik, vyčerpať
C. topánočka, mamička, chlapček, pravnuk
D. päťkrát, teplomer, vodovod, bledomodrý

7. Zapíš správne číslovku
a. 7 nepostupujú
b. v 60. rokoch nášho storočia

8. V ktorej z možností sú všetky predložky rovnakého druhu?
A. bez, vyše, pri, vedľa, pomocou
B. ku, do, nad, u, proti
C. naproti, uprostred, blízko, hore, okrem
D. okolo, následkom, spoza, ponad, pod

9. V ktorej z viet je sloveso nedokonavého vidu?
A. Hodina sa ešte nezačala.
B. Nakreslíš mi obrázok?
C. Deti by boli spievali až do rána.
D. Horár zbadal veľkého jastraba.

10. Cestu za mestom pokrývala hrubá vrstva snehu.
Vetné členy majú vo vete toto poradie:
A. priamy predmet, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok
B. nepriamy predmet, príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok
C. priamy predmet, príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, nepriamy predmet
D. priamy predmet, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, priamy predmet

11. Kdesi v smrekovom lese vyrúbali ľudia na jar stromy.
Ktorá z možností je správnym určením gramatických kategórii podčiarknutého slova?
A. mužský rod, plurál, A, vzor dub, konkrétne, neživotné
B. mužský rod, plurál, N, vzor dub, abstraktné, neživotné
C. mužský rod, plurál, N, vzor dub, konkrétne, neživotné
D. mužský rod, plurál, A, vzor dub, abstraktné, neživotné

12. Napíš, koľko určovacích skladov má táto veta.
Lekári pozorne sledujú zdravotný stav pretekárov.

13. Vtedy zbadal peniaz pod stolom.
Aký sklad vytvorili spolu podčiarknuté slová?

14. Ako sa nazýva prehovor jednej postavy počas dialógu v dramatickom diele?

15. V ktorej z možností nie sú autori príslušníkmi jedného smeru?
A. Kukučín, Krasko, Hviezdoslav
B. Štúr, Botto, Kráľ
C. Kukučín, Tajovský, Hviezdoslav
D. Chalupka, Sládkovič, Hurban

16. Aký literárny druh je báseň Mor ho!?

17. V nasledujúcom verši urč podčiarknutý umelecký jazykový prostriedok.
zlatá vlna vzduchu hudie

18. Ako sa nazýva žáner ľudovej slovesnosti, ktorý má vždy reálny historický podklad?

19. Ako sa nazýva slohový postup, ktorý spracúva podstatu a vzťahy javov, analyzuje a vysvetľuje príčiny javov a vzťahy medzi faktami?

20. Ktorá z viet je napísaná v umeleckom štýle?
A. Na matike sme preberali Pytagorovu vetu.
B. Listy sa skladajú z vajcovitých a pílkovitých lístkov.
C. Luna zaliala krajinu strieborným jasom.
D. Potvrdzujeme, že sme vašu objednávku prijali.

21. Pre ktorý slohový postup sú typické útvary: objednávka, pozvánka, oznámenie, vyhláška, katalóg?

22. Útvar, v ktorom sa v časovom slede uvádzajú najdôležitejšie údaje o živote človeka, sa nazýva:
A. úvaha
B. rozprávanie
C. charakteristika
D. životopis

23. Utvor dve odvodené slová od slova guma.

24. Homonymá sú:
A. slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam
B. slová koruna, čelo, film, pero
C. slová, ktoré rôzne znejú, ale majú rovnaký význam
D. slová s preneseným významom na základe vnútorných súvislostí

25. Ktoré z týchto súvetí je podraďovacie?
A. Najprv dávaj, potom ber!
B. Maruška nepočula, ako vzadu zaškrípali dvere.
C. Cúval k dverám, utekal ako zmyslov zbavený.
D. Auto sa nepribližovalo, ani nevzďaľovalo.

26. Ktorá z viet neobsahuje prisudzovací sklad?
A. Aká matka, taká Katka.
B. Fajčiť je zakázané.
C. Nad mestom sa pomaly zmráka.
D. Kúpila som chlieb, maslo a cukor.

27. Ocitli sa pred domom, okolo ktorého sa zhromaždili dedinčania a skandovali hromadné hurá.
Ktorý neohybný slovný druh vo vete chýba?
A. predložka
B. častica
C. spojka

28. V ktorej z možností majú podstatné mená rovnaký vzor?
A. cirkev, hus, zmes, meď
B. kozľa, jedľa, včela, chvíľa
C. niť, kader, zver, pleť

29. Vyber možnosť, v ktorej je gramatická chyba.
A. ranná rosa, drevený most, kamenná cesta, v ranom stredoveku
B. s pávým pierkom, s mojím psom, mojim deťom, akísi bohatí ľudia
C. ukry brata, umy si ruky, cyklistická trasa, hladné psy
D. o orľom lete, z básní, vo včerajšom filme, nad strážnou vežou

30. Spoluhlásky r, l sú slabikotvorné:
A. vždy po párovej neznelej spoluhláske
B. v slovách vĺča, krtko, vreskot
C. medzi dvoma spoluhláskami
D. v slovách kŕmiť, sklený, vlnený


Správne odpovede:

1.-C, 2.-C, 3.-A, 4.-B, 5.-A, 6.-D, 7.-siedmi, šesťdesiatych, 8.-B, 9.-C, 10.-A, 11.-A, 12.-4 sklady, 13.-určovací sklad, 14.-replika, 15.-A, 16.-epika, 17.-epiteton, 18.-povesť, 19.-výkladový, 20.-C, 21.-informačný, 22.-D, 23.-gumený, gumovať, 24.-A, 25.-B, 26.-C, 27.-B, 28.-A, 29.-B, 30.-C