Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
- upravil Mgr. Miloš Gábriš (www.slovencina.vselico.com
)


1. Urč vid a čas slovesa z vety
Nechceli by ste radšej tento kúsok koláča?

2. Zo slov v zátvorke vytvor správny a vhodný tvar
a. prídavné meno - Mama ošetrila (Janka)plece.
b. zámeno - Sám sa vysporiadaj so (svoj) svedomím.

3. Máš malý košík, všetko sa ti do košíka nezmestí.
Podčiarknuté slovné spojenie nahraď vhodným predložkovým tvarom osobného základného zámena.

4. Ktorá z možností neobsahuje dvojicu antoným?
a. zábava, krása, skúsenosť, chvíľa, nuda
b. predpis, návyk, povala, les, studňa
c. lietať, utíchať, viazať, kričať, renovovať
d. chamtivý, zdravý, skromný, veselý, opatrný

5. Oprav nasledujúcu vetu tak, aby boli všetky slová v spisovnom tvare:
Pane, mal by ste radšej prejsť po prechode.

6. Sila búriacej sa rieky naháňala strach obyvateľom obce.
Čím je v uvedenej vete vyjadrený zhodný prívlastok?
a. podstatným menom
b. prídavným menom vzťahovým
c. činným príčastím prítomným
d. trpným príčastím

7. Utvor od slova predseda tvar podstatného mena v ženskom rode v N singuláru.

8. V ktorej z možností sa nachádza v súvetí jednočlenná veta?
a. Počkaj ma, lebo ma čosi tlačí v topánke.
b. Keď odišiel z domu, ubudli mu povinnosti.
c. V celej dedine sa hovorí iba o tom, že sa budeš vydávať.
d. Cez deň svieti slniečko, ale noc je stále chladná.

9. V ktorej z možností sa vo všetkých slovách pri spodobovaní menia znelé spoluhlásky na neznelé?
a. dosah, nadpis, ľahký, prechádzka
b. podkova, kresba, prosme, hĺbka
c. prosba, platba, bodka, klzký
d. loď, kúpme, kričme, nadhodiť

10. V ktorej možnosti je chyba?
A. G pl.-váz, N pl.-husi, G pl.-mandaríniek, G pl-piesní
B. L sg.-tôni, D pl.-pinkám, G pl.-siluet, L pl.-kroví
C. D sg.-orchidei, G pl.-kresiel, G pl.-vdov, L sg.-bále
D. G sg.-jari, D pl.-osám, L sg.-cukrovare, D pl.-očiam

11. Všetci sa tešili, že šampión je neprítomný.
Preštylizuj súvetie do jednoduchej vety, aby si udržal jeho pôvodný význam.

12. Nikto z nás nepozná svoj osud. Jej sukňa je taká istá ako sestrina. Všetkým to povedali.
V ktorej z možností je správne určené poradie druhov zámen z uvedených viet?
A. vymedzovacie, osobné základné, zvratné privlastňovacie, osobné privlastňovacie, vymedzovacie, vymedzovacie, ukazovacie
B. neurčité, osobné privlastňovacie, zvratné privlastňovacie, osobné privlastňovacie, ukazovacie, vymedzovacie, ukazovacie
C. vymedzovacie, osobné základné, zvratné privlastňovacie, osobné privlastňovacie, ukazovacie, osobné základné, ukazovacie
D. žiadna z uvedených možností

13. Urč, akým vetným členom sú zvýraznené slová vo vetách:
a. Liečivé pramene prinášajú ľuďom úľavu pri veľkých bolestiach.
b. Zo strachu pred zlodejmi chodila von so psom.

14. Koľko podraďovacích súvetí sa nachádza medzi nasledujúcimi vetami?
Dostal sa do pomykova, jednako nestratil duchaprítomnosť. Bol si sa pozrieť, či už spí? Kde sa zmestia traja, zmestí sa aj štvrtý. Len čo zapadlo slnko, kraj sa ponoril do tmy. Najprv stratil duchaprítomnosť, potom silno zatiahol opraty.

15. V ktorej z možností majú všetky slová rovnaký počet slabík?
A. vyrovnať, odvzdušniť, biotika, námraza
B. frazeológ, stratégia, kolotoč, voňavka
C. katedrála, nezábudka, kolégium, delostrelec
D. vlci, voda, pýcha, štúdia

16. dvojaké, tri, trojmo, devätnásť, pätoraký, sto
Ktoré druhy čísloviek sa v uvedenom rade nachádzajú?
A. druhové, skupinové, základné
B. základné, radové, druhové
C. radové, základné, násobné
D. násobné, druhové, základné

17. Výslovnosť slova zaznamenávame do hranatých zátvoriek a vhodnými diakritickými znakmi zachytávame každú odlišnosť od písanej formy slova. Zapíš spisovnú výslovnosť slova nikto.

18. Podaj mu trocha soli, prosím! Akým slovným druhom je zvýraznené slovo vo vete?

19. Dotiaľ sa vystieraj, kým ti perina stačí.
V ktorej možnosti je správne vysvetlený význam vedeného frazeologizmu?
A. človek by si mal dovoliť len toľko, na čo má dostatok možností a prostriedkov
B. ak má človek krátku perinu, má spať skrčený
C. človek by mal vyčkať vhodný čas, aby niečo dôležité vykonal
D. len hrdého človeka si budú vážiť

20. Priraď druh piesne k názvu:
I. Bol by ten Jánošík, II. Zapadá slniečko, III. Vstávaj hore, vstávaj, IV. Morena, Morena
A. pracovná pieseň, B. obradová pieseň, C. zbojnícka pieseň, D. ľúbostná pieseň

21. Heraldické povesti
a. opisujú významné udalosti národných dejín
b. vysvetľujú pôvod erbov
c. viažu sa k určitému miestu
d. sú príbehmi zo života svätých

22. Autor bájky niekedy nevysloví svoj názor priamo, ale využíva umelecký jazykový prostriedok, ktorý mu umožňuje vyjadriť sa nepriamo - utajene. Ako sa nazýva tento umelecký prostriedok, na ktorom je bájka vystavaná?

23. V ktorej z možností je názov literárneho diela, ktoré nepatrí medzi dievčenské romány?
A. Lucy Maud Montgomeryová - Anna zo Zeleného domu
B. Klára Jarunková - Jediná
C. Ján Kalinčiak - Púť lásky
D. Jana Šrámková - Biela stužka v tvojich vlasoch

24. Je založená na výmysle, ktorý pochádza z najnovších poznatkov prírodných, technických a spoločenských vied, predvída ich ďalší možný vývoj, stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať. Pre ktorý druh literatúry je táto charakteristika príznačná?

25. Frodo ho vytiahol z vrecka nohavíc, kde ho mal pripnutý na retiazke, visiacej z opaska. Odopol ho a pomaly ho podával čarodejníkovi. Zrazu mu prichodil strašne ťažký - ani čo by sa on, Frodo, alebo sám prsteň zdráhali, aby sa ho Gandalf dotkol.
V ktorej možnosti je meno autora a názov diela, z ktorého je táto ukážka?
A. E. Newth - Hľadanie pravdy
B. CH. Jacq - Súboj s býkom
C. J. R. R. Tolkien - Pán prsteňov
D. J. Fekete - Hudba pre vesmíranov

26.
A. Napíš meno a priezvisko autora, ktorý vo svojom románe zobrazil život Ľudovíta Štúra, historické udalosti a okolnosti, ktoré ovplyvnili život ľudí z jeho blízkeho okolia. Z ukážky v učebnici literatúry sme sa dozvedeli o nenaplnenej láske Štúra k mladej, veľmi vzdelanej žene. Autor nám ich sprostredkúva cez Evku Jonášovú, Adelinu spoločníčku a priateľku.

B. Napíš názov tohto románu

27. Napíš názov slovnej figúry, ktorá je podčiarknutá v texte.
Možno mi tvojich rúk sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať...

28. Aby sa dramatické dielo mohlo zrealizovať na divadelnej scéne, musí na ňom pracovať veľa tvorivých osobností. Priraď im vhodnú náplň ich práce.
I. dramaturg, II. režisér, III. herec, IV. výtvarník scény
A. stvárňuje postavu diela, B. je tvorcom návrhu scény, C. je tvorcom koncepcie a spôsobu stvárnenia hry, D. vyberá hru na divadelnú realizáciuSprávne odpovede:
1.nedokonavý vid, prítomný čas, 2.a.jankino,b. svojím, 3.doň, 4.B, 5.Pane, mali by ste radšej prejsť po priechode, 6. C, 7.predsedníčka, 8.C, 9.A, 10.A, 11.Všetci sa tešili z neprítomnosti šampióna, 12.A, 13.a.nezhodný prívlastok, b.príslovkové určenie príčiny, 14.3, 15.C, 16.D, 17.[ňikto], 18.číslovka, 19.A, 20.I-C, II-D, III-A, IV-B, 21.B, 22.alegória(inotaj), 23.C, 24.vedecko-fantastická, 25.C, 26.a.Ľudo Zúbek, b.Jar Adely Ostrolúckej, 27.anafora, 28.I-D, II-C, III-A, IV-B