Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany
- upravil Mgr. Miloš Gábriš (www.slovencina.vselico.com
)


1. V ktorej z možností je správne utvorený genitív plurálu?
a. šáliek, krhál, pravdy, vdov, paní
b. šálok, krhiel, právd, vdov, paní
c. šálok, krhiel, právd, vdoví, paní
d. šáliek, krhiel, právd, vdoví, paní

2. V ktorej z viet je dodržané uvedené poradie vetných členov:
zhodný prívlastok, podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta?
A. Náš starý otec z vidieka nám priniesol červené jabĺčka.
B. Jarný vietor roznášal vôňu rozkvitnutej čerešne do širokého okolia.
C. V lete cestujú mnohí turisti za krásami slovenskej prírody.

3. V ktorej z možností sú všetky výrazy zapísané správne?
A. Červená Čiapočka, záhorák, Ministerstvo Školstva
B. Malý voz, Grécky, Slovenská akadémia vied
C. Írka, Mestský úrad v Piešťanoch, Peter Veľký

4. V ktorej z možností majú všetky prídavné mená spoločný vzor?
A. páví, líščí, holubí
B. usilovný, zelený, sestrin
C. orlí, rýdzi, vysokému

5. Ktorá z viet neobsahuje prívlastok?
A. Dievčatá rozprávali o novom filme.
B. Bystrušky patria k užitočnému hmyzu.
C. Pri lavičke v záhrade kvitnú ruže.
D. Kniha je veľmi zaujímavá.

6. V ktorej z viet zodpovedá číslovke táto charakteristika: radová, určitá, mužský rod, plurál, inštrumentál, vzor pekný?
A. Prišla s niekoľkými spolužiačkami.
B. Zákusky si vybrali zo siedmich druhov.
C. Prvými rozkvitnutými kvetmi v našej záhrade boli snežienky.
D. Na fotografii je naša mačka so šiestimi mačiatkami.

7. Vyber vetu, v ktorej sú všetky vetné členy (okrem doplnku a prístavku):
A. Hovorila o svojom prvom kuchárskom diele.
B. Aj brat si v záhrade postavil stan z igelitu.
C. Videli vás poľovníci v lese.
D. Naše pohľady spočinuli na ňom.

8. V ktorých slovných spojeniach sú použité nesprávne predložky?
A. voda k pitiu
B. sedieť u telefónu
C. stáť pri stole
D. vrátiť sa za hodinu

9. Z ktorého slovného spojenia sa nedá utvoriť zložené slovo?
A. triedna kniha
B. lekár zvierat
C. liečba vodou
D. kresba perom

10. Ktorá z uvedených viet sa líši od ostatných z hľadiska melódie?
A. Kto rozbil to okno?
B. Pôjdeme večer do kina?
C. Umy riad!
D. Film sa mi páčil

11. Čo sú synonymá?
A. slová s opačným významom
B. slangové slová
C. rovnoznačné slová
D. rovnozvučné slová

12. Na drevenom stole je položený chlieb.
Zvýraznené slovo je:
A. trpné príčastie
B. prídavné meno
C. podstatné meno
D. prechodník

13. Koľko krátkych samohlások je v slove niekoľkonásobný?
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

14. V ktorej vete sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí chlap, žena, mesto, dub?
A. Obyvatelia nášho mesta sa tešia na tradičný jarmok.
B. Naši študenti odcestovali na súťaž autobusom.
C. Chlapi z osady išli na drevo do lesa.
D. Obraz kvitnúcej jari bol najkrajší zo všetkých obrazov.

15. Bolo to v lete, obloha bola bez mrakov a slnko silno hrialo. Odrazu vietor prihnal mraky, ktoré boli hrozivo čierne. Na zem začali padať veľké kvapky dažďa, vietor prudko ohýbal stromy a kríky. Búrka však rýchlo prehrmela.
Uvedený text sa skladá:
A. z 2 priraďovacích súvetí, 1 podraďovacieho a 1 jednočlennej vety
B. z 1 zloženého súvetia, 1 podraďovacieho súvetia, 1 priraďovacieho súvetia, 1 jednoduchej vety
C. z 2 zložených súvetí, 1 priraďovacieho súvetia, 1 jednoduchej vety
D. z 2 podraďovacích súvetí, 1 priraďovacieho súvetia, 1 jednoduchej vety

16. Ktoré z nasledujúcich slovných spojení s preneseným významom má podobný význam ako danajský dar?
A. medvedia služba
B. opičia láska
C. psí tridsiatok
D. biela vrana

17. Publicistický útvar živo opisujúci skutočnú udalosť na základe autorovho očitého svedectva je:
A. reportáž
B. fejtón
C. správa
D. komuniké

18. Doplň správne údaje:
a. Jazykový prejav, ktorý informuje o tom, čo, kde, kedy sa stane sa nazýva .................... .
b. Jazykový prejav, ktorý informuje o tom, čo, kde, kedy sa stalo sa nazýva .................... .

19. Doplň, aký slohový postup sa uplatňuje:
a. v predpovedi počasia .....................................
b. v kuchárskom recepte ....................................

20. V ktorej z možností je k autorovi nesprávne priradené dielo?
A. Exupéry-Malý princ
B. Kukučín-Mladé letá
C. Čapek-R.U.R.
D. Figuli-Tri grošované kone

21. Doplň správne údaje:
A. Abba je ................. rým.
B. Roku 863 ....................................................... .
C. Zvuková zhoda slabík na konci veršov sa nazýva ................ .
D. Novela je ................ útvar.

22. Vyber správnu možnosť. Báj, legenda, epos sú:
A. útvary umeleckého slohového postupu
B. útvary hovorového jazykového štýlu
C. útvary epiky
D. útvary lyriky

23. Ktorý z nasledujúcich znakov necharakterizuje bájku?
A. využíva obrazné vyjadrovanie, alegóriu (inotaj)
B. Môže mať podobu epického rozprávania alebo viazanej umeleckej reči
C. vyslovuje nejaké mravné ponaučenie
D. vznikla vtedy, keď si ľudia nevedeli vysvetliť vznik sveta, nevysvetliteľné javy pripisovali bohom a polobohom
Správne odpovede:

1.-B, 2.-B, 3.-C, 4.-A, 5.-D, 6.-C, 7.-B, 8.-A, B, D, 9.-A, 10.-B, 11.-C, 12.-A, 13.-B, 14.-C, 15.-B, 16.-A, 17.-A, 18.-a.oznámenie, b.správa, 19.-a.informačný, b.opisný, 20.-D, 21.-a.obkročný, b.prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod, c.rým, d.epický, 22.-C, 23.-D