Gymnázium, Golianova 68, Nitra
- upravil Mgr. Miloš Gábriš (www.slovencina.vselico.com
)1. Vyber možnosť, v ktorej po doplnení všetky slová obsahujú i/í.
A. v_rus, h_stória, astero_d, h_gienik
B. teror_zmus, basg_tara, ep_centrum, m_lénium
C. impres_onizmus, g_mnastika, c_rkus, f_lozofia
D. d_skrétny, alerg_cký, s_stematický, c_tát

2. Nájdi možnosť, v ktorej sa nachádza slovo, v ktorom nedochádza k spodobovaniu:
A. ľahký, podporiť, nôžka
B. vták, odkryť, jedzte
C. odkúpiť, odvďačiť, strážca
D. nadstaviť, liečba, vzplanúť

3. Míňať peniaze dokáže každý.
Vo vete sú podčiarknuté:
A. prísudok a podmet
B. predmet a podmet
C. prísudok a prívlastok
D. podmet a prívlastok

4. Ktorá z viet sa od ostatných líši z hľadiska zloženia?
A. Juro a Mišo sa začali neskoro pripravovať na skúšky.
B. Otec mlčky pracuje a tuho premýšľa.
C. Ručičky hodín sa ako na povel prestali posúvať.
D. Môj brat, veľký milovník prírody, sa rád prechádza lesom.

5. V ktorej z možností sú všetky slová a slovné spojenia napísané správne?
A. Kysucké Nové Mesto, Kysučan, kysucké nárečie
B. Oravská vodná nádrž, Oravská lesná, oravská slanina
C. Liptovská ulica, Liptovský Hrádok, liptovská bryndza
D. severné Slovensko, Horehronec, Považské strojárne

6. Ktorá z viet sa od ostatných líši z hľadiska členitosti?
A. Je mi na zbláznenie.
B. Všetci zosmutneli.
C. Tak veľmi ma smädí.
D. Zrazu sa zamračilo.

7. Ktoré podstatné mená majú spoločný skloňovací vzor?
A. líce, pole, lístia, oku, miest, polica
B. zveri, jar, kostiam, husami, os, cirkev
C. knihu, jamky, sliviek, orlom, vlk, medvede
D. stromy, skokom, gazdov, deda, ministrom, konáre

8. No, neviem, či som dobre urobil s tým učením.
Ktorý slovný druh sa vo vete nevyskytuje?
A. predložka
B. príslovka
C. citoslovce
D. častica

9. Vybrali by ste sa na takú dlhú prechádzku?
Ktoré gramatické kategórie patria slovesu v uvedenej vete?
A. 2. osoba, plurál, prítomný čas, podmieňovací spôsob, činný rod
B. 2. osoba, plurál, minulý čas, podmieňovací spôsob, činný rod
C. 2. osoba, plurál, minulý čas, opytovací spôsob, činný rod, dokonavý vid

10. V ktorej z uvedených viet sú vetné členy v takomto poradí:
zhodný prívlastok, podmet, slovesný prísudok, nepriamy predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok?
A. Včera večer k nám prišiel môj dávny priateľ z Prahy.
B. Počerný chlapec pribehol k prekvapeným turistom.
C. Zahraniční turisti sa oboznámili s históriou nášho mesta.
D. Malý Jerguš sa prebudil na sladkú pieseň škovránka.

11. Ktorá z uvedených viet neobsahuje príslovku?
A. Učiteľ sa zrazu tváril vážne.
B. Popri dome tečie malý potok.
C. Mali by sme to obísť zľava.
D. Vždy mi je smutno, keď odchádzaš.

12. V ktorej z možností sú správne vymenované slohové postupy?
A. administratívny, hovorový, výkladový, umelecký
B. rozprávací, opisný, výkladový, informačný
C. odborný, publicistický, rozprávací, umelecký
D. rozprávací, opisný, publicistický, výkladový

13. Ako sa nazýva dielo, v ktorom autor opisuje svoj vlastný život?
A. bibliografia
B. autografia
C. autobiografia
D. biografia

14. Eufemizmus je:
A. nepriame pomenovanie nepríjemných predstáv
B. ozdobný básnický prívlastok
C. opakovanie rovnakých slov za sebou idúcich vo verši
D. opakovanie slov na začiatku veršov

15. Opakovaním hlások alebo zvukovo podobných hlások (slabík) vzniká figúra, ktorú nazývame:
A. animácia
B. aliterácia
C. alegória

16. Ktorá pravopisná podoba je nesprávna?
A. veľkonočné sviatky
B. Veľkonočné sviatky
C. Veľká noc

17. Slovo trojaký je číslovka:
A. skupinová
B. radová
C. druhová

18. V ktorej z možností nie sú neznelé spoluhlásky?
A. g, h, dz, ž
B. z, h, ď, č
C. p, k, ť, š
D. b, d, f, z

19. Slabikotvorné spoluhlásky vo všetkých slovách sú v možnostiach:
A. zdĺhavý, veselý, rýchly
B. stĺp, vrkoče, zastrčený
C. vyvŕtaný, zdĺhavý, žltozelený
D. ďalekozraký, vlna, žlna

20. Ktorá z možností obsahuje slová z troch jazykových štýlov?
A. matika, žiadosť, duplikát
B. luna, slovina, sudba
C. oxidácia, vesna, kámoš
D. fotosyntéza, foter, algebra

21. Ktoré dvojice literárneho útvaru a literárneho druhu sú správne priradené?
A. óda-lyrika
B. sonet-dráma
C. balada-epika

22. V ktorej z možností sú všetky pomnožné podstatné mená rovnakého druhu?
A. Alpy, okuliare, Košice
B. pľúca, Čachtice, narodeniny
C. Vianoce, ústa, Levice
D. narodeniny, Tatry, Beskydy

23. Vyber vetu, v ktorej sú všetky prídavné mená rovnakého vzoru:
A. Rýchly chlapec ustúpi rýchlejším.
B. Na domčeku vyznačil diviakov vchod a zajačie chvosty
C. V sviežom vzduchu bolo počuť vlčie zavýjanie.
D. Otcovo poučenie platilo aj v kamarátovom prípade.

24. V ktorej z viet nie je rozvitý nezhodný prívlastok?
A. Martin daroval priateľke kyticu krásnych kvetov.
B. Zraky sa im rozbehli po nádhernom okolí hôr.
C. Stratila zväzok otcových kľúčov.

25. V ktorých možnostiach sú všetky uvedené slová synonymami?
A. náhly, jasný, chvatný, zreteľný
B. nepríjemnosť, mrzutosť, tajnosť, tajuplnosť
C. ponížiť, pokoriť, pohaniť, potupiť
D. obozretný, opatrný, pozorný, bedlivý

26. Dobrý čaj z lipových kvetov pôsobí liečivo na náš organizmus.
Koľko určovacích skladov je v uvedenej vete?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 4

27. Základné zložky literárneho diela sú:
A. lyrika, epika, dráma
B. téma, idea
C. obsah, forma

28. Náuka o slovnej zásobe sa volá:
A. morfológia
B. syntax
C. lexikológia
D. hláskoslovie

29. Ktoré z uvedených žánrov sú epickými útvarmi?
A. veselohra
B. bájka
C. epigram
D. novela


správne odpovede:
1-B, 2-C, 3-A, 4-B, 5-A,D, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-B, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-B, 17-C, 18-A,D, 19-B, C, 20-C, 21-A,C, 22-D, 23-D, 24-B, 25-C,D, 26-B, 27-C, 28-C, 29-B,D