Trópy a figúry
N D G D N X V Z T V A W A P T
A I M Y N O T E M X O A R F R
D L B N H Z T J V X P I O M E
V F H X I O V E Y S R Z F W C
E P I Z E U X A T O Z F A A N
S Y J U A U W A V I H G T X I
A L Z J B N I N H T P N E M C
T T P E F R A Y P Q P E M O K
P E R S O N I F I K A C I A A
R A V G I S X P O O L O N K O
J P E E Z Y L H G R F N V P T
R L A G V M Q J L K A M G Z A
A U T M L B D S T F K G D H Z
V R F I G O D C F C B A Q N K
Z Y X O N L R E V Q T V I D AALEGORIA ANAFORA EPITETON EPIZEUXA METAFORA METONYMIA PERSONIFIKACIA PRIROVNANIE RECNICKAOTAZKA SYMBOL