Slová s Y po L
Y K T Y L P E Z Y L P
A X L T U N Y L P L T
P L Y S P Q T U Y A T
O K Y L D K R N K A R
T A K S Y L B Y V S S
Y A T L M M L Y L P A
L K A Y G Z L Y L L C
A I H T V P C Y M Y I
M R Y K O H V R L S Z
O Y L O A A T D Y Y Y
P L Z T T E P J N Q LBLYSKAT LYKO LYRIKA LYSY LYTKO LYZE LYZICA MLYN OPLYVAT PLYN PLYNUT PLYS PLYTKY POMALY SLYCHAT SPLYVAT VZLYKAT ZLYHAT