Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

Samohlásky

krátke samohlásky

a, ä, e, i, o, u, y

dlhé samohlásky

á, é, í, ó, ú, ý

dvojhlásky

ia [ja], ie [je], iu [ju], ô [uo]

Spoluhlásky podľa tvrdosti

Tvrdé spoluhlásky

h, ch, k, g, d, t, n, l

Mäkké spoluhlásky

ď, ť, ň, ľ, dž, č, ž, š; dz, c, j

Obojaké spoluhlásky

b, m, p, r, s, v, z

Spoluhlásky podľa znelosti

neznelé párové spoluhlásky

p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š

znelé párové spoluhlásky

b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž

znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky

j, l, ĺ, ľ, m, n, ň, r, ŕ
Design Raven