>
Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

DOBRÝ DEŇ

Slovenský jazyk je podľa niektorých žiakov jednoduchý, iným sa zdá komplikovaný. Mnohí z nich si v kníhkupectvách kupujú rôzne tabuľky a prehľady, ktoré sumarizujú učivo v základných bodoch.

Preto som sa rozhodol, že tiež ponúknem svojim žiakom takúto pomôcku, ktorá nahradí zdĺhavé listovanie v učebnici a bude pre nich kedykoľvek dostupná priamo doma v počítači alebo na internete. Tak vznikol Slovenský jazyk do vrecka.

Ako už z názvu vyplýva, jeho úlohou nie je vysvetliť učivo, ale poskytnúť žiakovi rýchlu pomôcku, ak si potrebuje osviežiť pamäť v základných poznatkoch z jazykovej teórie (prípadne z literatúry), ktorej je v našich učebniciach viac než dosť.

Učivo je spracované v rozsahu osnov ZŠ. Materiál sa spravidla nevenuje rôznym výnimkám a špeciálnym prípadom, to je úloha jazykových príručiek a učebníc. Skôr chce klásť dôraz na stručnosť a prehľadnosť, jednotlivé body sa snaží doplniť jednoduchými príkladmi.

Mgr. Miloš Gábriš
Autor pôsobí v ZŠ s MŠ v Radošine.


AKO SJ DO VRECKA POUŽÍVAŤ

Na tomto webe sa ľahko zorientujete pomocou prehľadného menu hore, v ktorom jednoducho kliknete na požadovaný modul a ten sa vám ihneď zobrazí. Nezabudnite, že ide iba o prehľad základných faktov, nie komplexný výklad učiva.

Ak sa vám zdá Slovenský jazyk do vrecka užitočný a máte vlastné internetové stránky, môžete v nich uviesť odkaz na náš web: www.slovencina.vselico.com

JE ZAKÁZANÉ akýmkoľvek spôsobom upravovať zdrojový kód týchto stránok alebo zverejňovať ho na svojej stránke bez predchádzajúceho súhlasu autora.

Design Raven