Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

Príslovky

-vyjadrujú okolnosti deja

1. príslovky miesta

hore, vzadu, doma, vonku, vnútri...

2. príslovky času

dnes, neskoro, včas, zajtra...

3. príslovky spôsobu

dobre, rýchlo, divoko, nekvalitne...

4. príslovky príčiny

úmyselne, omylom, zámerne, náhodou...

Predložky

-spájajú sa s podstatným menom alebo zámenom, bližšie určujú ich význam

Príslovka alebo predložka?

POZOR! Niektoré slová môžu byť raz predložka, inokedy príslovka.
Napr.: Chodieval často OKOLO.(príslovka)
Chodieval často OKOLO domu. (predložka)
Vyšiel HORE. (príslovka)
Driapal sa HORE schodmi. (predložka)

Spojky

-spájajú slová a vety
-napr.: a, i, aj, ani, alebo, či...

Častice

-vyjadrujú osobný postoj, uvádzajú vety, zdôrazňujú slovo:

istota - neistota

-asi, možno, iste, určite...

veľa - málo

-iba, len, až, dokonca...

časové hodnotenie

-už, až...

Spojka alebo častica?

POZOR! Niektoré slová môžu byť raz spojka, inokedy častica.
Napr.: Kúpil ihly AJ nite.(spojka)
Vrátila sa AJ trikrát. (častica)
Kúpila mlieko A rožky. (spojka)
A malinovku nemáte? (častice)

Citoslovcia

vyjadrujú postoje, pocity

napr.: jaj, joj, fuj, ach...

jednoduché povely

napr.: pŕ, hijó

napodobňujú zvuky

-bum, tresk, šuch

POZOR! V niektorých vetách môže citoslovce plniť úlohu vetného člena, vtedy ho neoddeľujeme čiarkou.
Napr.: Ozvalo sa hlasné BUCH.(podmet)
Napr.: Žaba ČĽUP do vody.(prísudok)
Design Raven