Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ROZDELENIE PRÍDAVNÝCH MIEN

1. vlastnostné

a. akostné

-pomenúvajú vlastnosť, akosť
-spravidla sa stupňujú, nie sú odvodené, majú svoj protiklad (pekný-škaredý, dobrý-zlý, vysoký-nízky)

b. vzťahové

-vyjadrujú vlastnosť ako vzťah k niečomu
-spravidla sú odvodené, nestupňujú sa, nemajú protiklady (morský, pracovný, drevený, riaditeľský)

2. privlastňovacie

-privlastňujú osobe alebo zvieraťu
-v základnom tvare prípony -ov, -in, í (riaditeľov, susedkin, medvedí)

ČO URČUJEME PRI PRÍDAVNÝCH MENÁCH

1. rod

mužský, ženský, stredný

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

3. pád

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

4. vzor

pekný, cudzí, matkin, otcov, páví


VZORY PRÍDAVNÝCH MIEN

pekný

-akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (soľný, slovenská)

cudzí

-akostné a vzťahové, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku (širší, rúča)

otcov

-privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám mužského rodu, v základnom tvare prípona -ov (starostov, bratova, Petrovo)

matkin

-privlastňovacie, ktoré privlastňujú osobám ženského rodu, v základnom tvare prípona -in (mníškin, líškina, Luckino)

páví

-privlastňujú spravidla zvieratám, v základnom tvare prípona (orlí, včelia, sokolie)

POZOR! L sg. tvary o orľom, o včeľom, o sokoľom

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN

1. pravidelné

1.st. -milý, rýchly
2.st. -milší, rýchlejší
3.st. -najmilší, najrýchlejší

2. nepravidelné (dobrý, zlý, pekný, malý, veľký)

-mení sa koreň slova (dobrý-lepší-najlepší, zlý-horší-najhorší, pekný-krajší-najkrajší)

POZOR NA PRAVOPIS

I pl. vždy -mi (otcový-mi, cudzí-mi)

vzor pekný

pekný chlapec, múdry občan
s pekným chlapcom, s múdrym občanom
pekní chlapci, múdri občania (N pl.)
pekných chlapcov, múdrych občanov
o pekných chlapcoch, o múdrych občanoch
peknými chlapcami, múdrymi občanmi

vzory matkin, otcov

s Katkiným chlapcom, so susedovým synom
s Katkini chlapci, susedovi synovia (N pl.)
Katkiných chlapcov, susedových synov
s Katkinými chlapcami, so susedovými synmi

vzor páví

orlí zrak, tigrí pohľad
orlím zrakom, tigrím pohľadom
orlích pier, tigrích pazúrov
o orlích perách, o tigrích pazúroch
orlími perami, tigrími pazúrmi
o orľom pere, o včeľom mede, o sokoľom zraku
Design Raven