Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY SLOVENSKÉHO JAZYKA

Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ

-výkladový slovník - jeho hlavnou úlohou je výklad významu slov

Pravidlá slovenského pravopisu - PSP

-pravopisný slovník - uzákoňuje pravopisné pravidlá

Pravidlá slovenskej výslovnosti - PSV

-výslovnostný slovník - uzákoňuje správnu výslovnosť

ĎALŠIE NAJZNÁMEJŠIE SLOVENSKÉ SLOVNÍKY

Slovník slovenského jazyka - SSJ

-šesťzväzkový výkladový slovník

Synonymický slovník slovenčiny - SSS

-obsahuje rovnoznačné slová

Slovník cudzích slov a Veľký slovník cudzích slov

-vykladá význam cudzích slov

Historický slovník slovenského jazyka

-historicky príznakové slová

Slovník slovenských nárečí

-nárečové slová

Frekvenčný slovník slovenčiny

-slová podľa frekvencie ich použitia

Retrográdny slovník slovenčiny

-slová podľa abecedy, ale obrátené zozadu

Malý frazeologický slovník

-slová a ich výskyt v obrazných pomenovaniach

Malý synonymický slovník

-slová a ich synonymá
Design Raven