Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

PRÍPADY, V KTORÝCH TREBA NAPÍSAŤ VEĽKÉ PÍSMENO

1. Mená a priezviská

(Jožko Mrkvička, Dunčo, Rysuľa)

2. Privlastňovacie prídavné mená (prípony -ov, -in), ktoré sú odvodené od vlastných mien

(Štúrov pravopis, Lenkina kamarátka, Američanova mentalita, Dunčova búda)

3. Pomenovania príslušníkov národov

(Rus, Slovan, Róm, Indián, Eskimák)

4. Pomenovania obyvateľov

(Slovák, Stredoeurópan, Záhorák, Šarišan, Bratislavčan, Nitrianka, Piešťanec)

5. Prívlastky v menách historických osobností a na znak úcty

(Peter Veľký, Ivan Hrozný, Konštantín Filozof, Panna Orleánska, Duch Svätý, Svätý Otec)

6. Mená a názvy ulíc, námestí, mostov a pod.; zemepisných a astronomických útvarov; inštitúcií a organizácií; novín, časopisov, dokumentov; sviatkov atď.

(Ulica osloboditeľov, Staromestské námestie, Most SNP, Čertov vrch, Biskajský záliv, Mariánska priekopa, Krabia hmlovina, Základná škola s materskou školou v Belej, Slovenské pohľady, Deklarácia práv dieťaťa, Hájnikova žena, Veľká noc...)

7. Oslovenia zámenami v listoch, telegramoch, blahoželaniach a iných písomných prejavoch (ak oslovujeme konkrétne osoby)

(blahoželám Ti... prajeme Vám...)

PRÍPADY, V KTORÝCH TREBA NAPÍSAŤ MALÉ PÍSMENO

1. Pomenovania členov politických, náboženských, športových, kultúrnych a iných skupín

(ľavičiar, komunista, demokrat, katolík, moslim, františkán, jehovista, slovanista, štúrovci, marxista, bernolákovci)

2. Pomenovania jazykov

(slovenčina, angličtina)

3. Názvy vied a vyučovacích predmetov

(slovenský jazyk, chémia, botanika, telesná výchova)

4. Mená náboženstiev

(kresťanstvo, islam, budhizmus)

5. Rodové a druhové mená rastlín a živočíchov

(sokol sťahovavý, smrek obyčajný)

5. Vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien

(slovenský, štúrovský, vianočný, veľkonočný, grécky, bernolákovský, kresťanský)

6. Latinské označenia pádov

(nominatív, genitív, datív)

7. Všeobecné pomenovania inštitúcií bez uvedenia sídla alebo prívlastku osobnosti

(základná škola - Základná škola v Radošine)
(gymnázium - Gymnázium A. Sládkoviča)
(mestský úrad - Mestský úrad v Nitre)

TRI PRAVIDLÁ PRE VIACSLOVNÉ VLASTNÉ MENÁ

1. Prvé slovo sa začína veľkým písmenom a ostatné malým

(Ulica mieru, Mierová ulica, Most slobody, Štrbské pleso, Čierne more, Slovenské národné povstanie, Nový rok, Medzinárodný deň detí)

2. V názvoch miest a obcí sa začínajú všetky plnovýznamové slová veľkým písmenom a ostatné (najčastejšie predložky) malým

(Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda, Kláštor pod Znievom)

3. Ak je vo vlastnom mene vložené iné vlastné meno, aj to sa začína veľkým písmenom

(Národná rada Slovenskej republiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Námestie svätej Alžbety, Južná Amerika, Malá Ázia, Ulica Ľudovíta Štúra)
Design Raven