Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ROZDELENIE ZÁMEN

1. osobné

a. základné

-pýtame sa na ne pádovými otázkami
ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby)

b. privlastňovacie

-pýtame sa na ne (čí, čia, čie?)
môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

POZOR NA CHYBY!
Jeho som si nevšimol. (Koho, čo som si nevšimol? Jeho. -osobné základné zámeno)
Toto je jeho žuvačka. (Čia je to žuvačka? Jeho. -osobné privlastňovacie zámeno)

2. zvratné

a. základné

seba/sa

b. privlastňovacie

svoj

3. opytovacie

-spravidla k-ové, č-ové (obsahujú hlásky k alebo č)
kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, koľkonásobný...

4. ukazovacie

-spravidla t-ové
ten, to, tam, takto, vtedy, preto, toľko, toľkonásobný

5. neurčité

-väčšinou sú odvodené od opytovacích zámen predponami alebo príponami
niekto, voľačo, dakde, hocikam, sotvačo, málokedy, podaktorí, zriedkakedy, ktoviekam, komusi, akokoľvek

6. vymedzovacie

-väčšinou z nich možno utvoriť protikladné dvojice
ten istý-iný, taký istý-inakší, tamže-inde, inam, toľko isto, tak isto-inak, takže-ináč
všetci-nikto, všade-nikde, vždy-nikdy, všetko-nič, každý-žiaden, nijako, ničí, sám, samý

AKO FUNGUJÚ ZÁMENÁ

Opytovacie zámená sa pýtajú, ostatné odpovedajú. Mnohé sa odvodzujú od opytovacieho zámena.

opytovacieos.základnéos. privlastňovacieukazovacieneurčitévymedzovacie
ktoon-tenniektonikto, všetci
komujemu-tomukomusinikomu, všetkým
čí-môj-dačíničí
kde--tuhocikdenikde, všade
kedy--vtedykedysivždy, nikdy
akému--takémudajakémunijakému
ako--taktonejakonijako
koľko--toľkoktoviekoľkovšetko, nič
koľkokrát--toľkokrátniekoľkokrátnikdy
koľký raz--toľký razniekoľký raz-

ČO URČUJEME PRI ZÁMENÁCH

1. rod

mužský, ženský, stredný

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

3. pád

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

4. vzor

pekný, cudzí, môjPOZOR! Pri mnohých zámenách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.

VZORY ZÁMEN

vzor pekný

ktorý chlapec, aký človek
s ktorým chlapcom, s akým človekom
ktorí chlapci, akí ľudia (N pl.)
o ktorých chlapcoch, o akých ľuďoch
s ktorými chlapcami, akými ľuďmi

vzor môj

tvoj chlapec, náš človek
s tvojím chlapcom, s naším človekom (I sg.)
tvoji chlapci, naši ľudia
o tvojich chlapcoch, o našich ľuďoch
s tvojimi chlapcami, s našimi ľuďmi

zámená ten, tento, ten istý

Pri písaní i/y si môžeme pomôcť vzorom pekný (v zámene tento si iba odmyslíme koncové -to)
ten chlapec, ten istý človek
s tým chlapcom, s tým istým človekom
tí chlapci, tí istí ľudia (N pl.)
tých chlapcov, tých istých ľudí
s tými chlapcami, s tými istými ľuďmi

Neurčité zámená so -si (ktorýsi, čísi...)

Koncové -si je vždy mäkké, keď si ho odmyslíme, zostane nám väčšinou vzor pekný alebo cudzí
ktorýsi chlapec, akýsi človek
s ktorýmsi chlapcom, s akýmsi človekom
ktorísi chlapci, akísi ľudia (N pl.)
o ktorýchsi chlapcoch, o akýchsi ľuďoch
s ktorýmisi chlapcami, akýmisi ľuďmi

POZOR NA PRAVOPIS

vzor pekný

ktorý chlapec, aký človek
s ktorým chlapcom, s akým človekom
ktorí chlapci, akí ľudia (N pl.)
o ktorých chlapcoch, o akých ľuďoch
s ktorými chlapcami, akými ľuďmi

vzor môj

tvoj chlapec, náš človek
s tvojím chlapcom, s naším človekom (I sg.)
tvoji chlapci, naši ľudia
o tvojich chlapcoch, o našich ľuďoch
s tvojimi chlapcami, s našimi ľuďmi

zámená ten, tento, ten istý

Pri písaní i/y si môžeme pomôcť vzorom pekný (v zámene tento si iba odmyslíme koncové -to)
ten chlapec, ten istý človek
s tým chlapcom, s tým istým človekom
tí chlapci, tí istí ľudia (N pl.)
tých chlapcov, tých istých ľudí
s tými chlapcami, s tými istými ľuďmi

Neurčité zámená so -si (ktorýsi, čísi...)

Koncové -si je vždy mäkké, keď si ho odmyslíme, zostane nám väčšinou vzor pekný alebo cudzí
ktorýsi chlapec, akýsi človek
s ktorýmsi chlapcom, s akýmsi človekom
ktorísi chlapci, akísi ľudia (N pl.)
o ktorýchsi chlapcoch, o akýchsi ľuďoch
s ktorýmisi chlapcami, akýmisi ľuďmi

SAMI, SAMY / SAMÍ, SAMÝ

zámeno sám

-väčšinou vo význame opustený alebo bez pomoci
-i sa píše v životnom mužskom rode, -y v neživotnom mužskom rode, v ženskom a strednom rode (ako radi, rady)

N sg.

Chlap tam stál sám.
Dub stál sám.
Žena zostala sama.
Dieťa zostalo samo.

N pl.

Chlapi tam stáli sami.
Duby tam stáli samy.
Ženy si samy pomôžu. (nie samé)
Deti tam stáli samy. (nie samé)

ostatné pády

-všade sa píše -ý
Nechali ich tam samých.
Nepočítali s nimi samými.
O nich samých sa nehovorilo.

zámeno samý

-väčšinou vo význame mnoho vecí toho istého druhu
-väčšinou stojí pred podstatným menom ako prívlastok
-i/y sa píše podľa vzoru pekný

N sg.

Krčma bola samý chlap.
Námestie bolo samá žena.
V škôlke to je samé dieťa.

N pl.

V krčme boli samí chlapi.
Na námestí boli samé ženy.
V škôlke sú iba samé malé deti.

ostatné pády

-všade sa píše -ý
Videli sme tam samých chlapov.
Kvety dostala od samých pekných mužov.
Kamarátil sa so samými dievčatami.
Design Raven