Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ČIARKA V JEDNODUCHEJ VETE

1. Oslovenia

Pripravili sme vám, milé deti, prekvapenie.
Zuzana, si tu už dlho?

2. Pozdravy

Ahoj, máte sa dobre?
Dobrý deň, ako sa máte?

3. Citoslovcia (ak nenahrádzajú vo vete vetný člen)

Bŕŕ, to je ale zima.
Už aby som ťa tu nevidel, marš!

4. Viacnásobný vetný člen

Nezbierali sme maliny, ale jahody.
Tu sa dočítate o skromných, obetavých, ale aj pyšných a ľahostajných ľuďoch.

POZOR! Čiarka sa nepíše, ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či (Zbierali ste maliny alebo jahody?)

POZOR! Čiarka sa píše v kombináciách i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo (Nepomohli nám ani v dome, ani v záhrade. Pomáhaj buď doma, alebo v záhrade!)

5. Prístavok

Bondra, výborný slovenský hokejista, zariadil priaznivý výsledok.
Trnava, kedysi kráľovské mesto, má aj dnes svoje čaro.

POZOR! Čiarka sa nepíše pred zhodným prívlastkom, ktorý nasleduje za nadradeným podstatným menom
(Žiak Mrkvička zasa chýbal. Mal by si to povedať kamarátovi Petrovi. Najdlhšia slovenská rieka Váh ústi do Dunaja.)

6. Hodnotiace častice (ak sa týkajú významu celej vety)

Naši športovci, prirodzene, opäť sklamali.
To sa vám, pravda, nepáčilo.

7. Vytýčený vetný člen

Peter, ten má vždy dobrý nápad.
Kuchyňa, v tej sa cíti najlepšie.

ČIARKA V SÚVETÍ

1. V podraďovacom súvetí je hlavná veta od vedľajšej vždy oddelená čiarkou

Nemohli sme prísť, lebo sme boli chorí.
Všimol si si, že sa tu mnohé zmenilo?
Nechal ich tam, kde ich našiel.
Nevieme, čo sa tu stalo, ale musíme pomôcť.
Povedal jej, čo si myslí, a odišiel.

2. V priraďovacom súvetí sa čiarka píše, ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či

Spadol zo stromu, no neudrel sa.
Ponáhľala sa, ale nestihla prísť včas.
Nebola smutná, veď sa nič nestalo.
Rada nám navarila, ba aj koláč upiekla.
Navarila nám i koláč nám upiekla.
Pomôžete nám alebo budete len tak stáť?.

3. Čiarka sa musí písať v kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či

Vtedy sme im aj poradili, aj sme ich povzbudili.
Či sa vám chce, či na to nemáte chuť, pôjdete s nimi.
I izby upraceš, i jedlo pripravíš!
Bola alebo nepripravená, alebo sa tak iba tvárila.
Buď ma poslúchneš, alebo si to urob sám.

4. Čiarka sa musí písať pred spojeniami a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom

Neučila sa, a predsa si poradila.
Prišlo ich veľa, a to ešte mnohí odmietli.
Boli sme šťastní, a tak sme sa všetci usmievali.
Dali sme im veľa peňazí, a jednako im nestačilo.
Sme tu noví, a preto iba ticho postávame.
Design Raven