Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

VETY PODĽA ZLOŽENIA

jednoduchá veta

-jeden prísudok (resp. gramatické jadro)

a. holá veta

-iba základné vetné členy
Mama varí. Číta.

b. rozvitá veta

-sú prítomné aj rozvíjacie vetné členy
Dobrá mama varí obed. Číta vynikajúcu knihu.

súvetie

-viac viet

a. jednoduché súvetie

-dve vety
a.1. priraďovacie
-vety sú rovnocenné
a.2. podraďovacie
-hlavná veta je nadradená vedľajšej, ktorá ju rozvíja

b. zložené súvetie

-tri a viac viet
Nevedel, čo sa deje, a preto odišiel.
Ak nezlezieš, spadneš a rozbiješ si koleno.

VETY PODĽA ČLENITOSTI

dvojčlenná veta

-obsahuje podmet a prísudok

úplná dvojčlenná veta

-podmet je vyjadrený
Karol nechcel ísť do obchodu.
Nebude sa vám to páčiť.

neúplná dvojčlenná veta

-podmet je nevyjadrený
Nechcel ísť do obchodu.
Budú pomáhať.

jednočlenná veta

-neobsahuje podmet a prísudok, iba vetný základ

slovesná jednočlenná veta

-vetný základ je vyjadrený určitým slovesným tvarom
Sneží.
Blýska sa.
Bolí ma v boku.
V úradoch sa tvrdo pracuje.
Zle sa mi tu píše.
Nechce sa mi vstávať.
Chorobu nemožno podceňovať.

menná (neslovesná) jednočlenná veta

-vetný základ nie je vyjadrený určitým slovesným tvarom
Mestský úrad.
Neuveriteľne.
Prirodzene.
Joj!
Nevstupovať na trávnik!
Prísne tajné!

VETY PODĽA OBSAHU (ZÁMERU)

oznamovacie vety

-oznamujú, konštatujú
-klesavá melódia
Starý otec nejde do mesta.
Nebude to také ľahké.

opytovacie vety

-požadujú informáciu

zisťovacie

-očakáva odpoveď áno/nie
-stúpavá melódia
Pôjde starý otec do mesta?
Bude to také ľahké?

doplňovacie

-neočakáva sa odpoveď áno/nie
-spravidla sa veta začína opytovacím zámenom
-klesavá melódia
Kam pôjde starý otec?
Aké to bude?

rozkazovacie vety

-prikazujú alebo zakazujú
-klesavá melódia
Starý otec, nechoď do mesta!
Pomôž mi!

želacie vety

-vyjadrujú prianie, želanie
-klesavá melódia
Kiež by mi bol pomohol!
Bodaj by sa to nestalo!
Nech vás sprevádza pokoj!
Aby to čert vzal!
Design Raven