Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


HLASOVANIE


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

AKO ROZDEĽUJEME SLOVÁ NA KONCI RIADKU

1. Slová rozdeľujeme na rozhraní slabík.

ma-ma, Pe-ter, vie-tor

Ak sa stretnú dve alebo viac spoluhlások, prvá zostáva v prvom riadku, ostatné píšeme do nového riadku

2 spoluhlásky- mat-ka, ved-ro, mes-to
3 spoluhlásky- maj-ster, os-trý, ses-tra

ALE:

2. Slabičná predpona sa pri rozdeľovaní nesmie zmeniť!

vy-pracovať (nie vyp-racovať), na-kresliť (nie nak-resliť), pre-vrátiť (nie prev-rátiť)

3. Prípona, ktorá sa začína na spoluhlásku, sa pri rozdeľovaní nesmie zmeniť!

tlači-dlo (nie tlačid-lo), mest-ský (nie mes-tský), učiteľ-ka, muž-stvo

KDE SLOVÁ NEROZDEĽUJEME

1. Nerozdeľujeme hlásky dz, dž, ch a dvojhlásky ia, ie, iu.

Rozdeliť môžeme ia, ie, iu a ďalšie kombinácie samohlások v cudzích slovách (nie sú to dvojhlásky)

gymnázi-um, s gymnázi-a-mi
múze-um, múze-a-mi
Andre-ám, Andre-a-mi
s depresi-ou, s depresi-ami,

2. Nerozdeľujeme jednoslabičné slová.

dom, strom, dvor

3. Po rozdelení nesmie zostať samotná samohláska na konci alebo začiatku riadka

(nesprávne: u-jo, o-tec, od Andre-y, o Mári-i, z múze-a)
Design Raven