Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

Melódia vety

stúpavá melódia

-majú ju zisťovacie opytovacie vety
napr.: pôjdeš s ňou do kina? (áno/nie)

klesavá melódia

-majú ju doplňovacie opytovacie, oznamovacie, rozkazovacie a želacie vety
napr.: Kedy s ňou pôjdeš kina?

Dĺžka

-je trvanie krátkych a dlhých hlások

Pauza - prestávka

-je prerušenie toku reči z rozličných príčin
napr.: pri nadýchnutí, na zdôraznenie významu, na vyvolanie dojmu, v súvetiach, v priamej reči

Tempo - rýchlosť

-rýchlosť reči závidí najmä od vlastností textu
napr.: náročnejšie odborné texty, umelecké texty sa čítajú pomalšie

Slovný prízvuk

-prízvuk znamená výraznejšie vyslovenie slabiky
-v slovenskom jazyku býva prízvučná prvá slabika výrazu
napr.: ma-mič-ka _UU alebo pred_do-mom _UU

Vetný prízvuk - dôraz

-dôraz znamená výraznejšie vyslovenie slova vo vete
-zdôraznené slovo prináša najdôležitejšiu informáciu, preto je v bežnej oznamovacej vete na konci
napr.: Pred domom so uvidel JANA.

Rytmus

-je pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, ktoré tvoria tzv. stopy (daktyl, trochej, jamb)
napr.: Fa-šian-gy, Tu-rí-ce, Veľ-ká noc i-de (_UU _UU _UU _U)
Design Raven